تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی و استفاده از فیلتر کالمن (شبیه سازی مقاله)

سورس مقاله: کنترل‌ مدلغزشی برای سیستم درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم با آشوب

شبیه سازی کامل متلب: نظریه ماشینهای DC بی جاروبک الکتریکی

شبیه سازی متلب: عملکرد نامتعادل ماشینهای القایی متقارن

شبیه سازی متلب: معادله های ماشین القایی و سنکرون با کاهش مرتبه

روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

شبیه سازی مقاله: حفاظت از مبدل ها در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه طی خطاهای

مدل سازی و بهینه سازی هارمونیکی راکتور کنترل شده اشباع مغناطیسی دو طبقه‌

شبیه سازی کامل ژنراتور سنکرون در متلب + ژنراتور توربین آبی و توربین بخار

تحقیق کامل:کاهش تلفات در موتورهای القایی با روش های هوشمند و غیر هوشمند