اشتراک ویژه

در این بخش با عضویت های یک ماهه – دو ماهه – سه ماهه به تمامی سورس کد های مربوط به بخش پروژه های ویژه دسترسی خواهید یافت. 

در فرآیند ثبت نام حتما از نام کاربری و رمزی استفاده کنید که همیشه بخاطر داشته باشید. (نام کاربری و رمز، لاتین انتخاب گردد).  اشتراک بعد از ۱۰ دقیقه الی ۱ ساعت بعد از تائید مدیریت قابل استفاده است. 

 

اشتراک یک ماهه

دسترسی به تمام پروژه های ویژه

۲۵ هزار توماناشتراک دو ماهه

دسترسی به تمام پروژه های ویژه

۴۰ هزار توماناشتراک سه ماهه

دسترسی به تمام پروژه های ویژه

۶۰ هزار تومان


 

******************

بخش پروژه های ویژه:

سورس کد های این بخش حاصل گردآوری اعضای فعال متلب تولز می باشد.

  • بخشی از سورس کد ها توسط کارشناسان متلب تولز براساس خبرگی افراد در متلب انجام شده 
  • بخشی از سورس کد ها، شبیه سازی مقالات بوده که توسط کارشناسان متلب تولز انجام شده و برخی سورس کد ها از مولفان مقاله با تائید کتبی قرار داده شده 
  • بخشی از سورس کدها از سایت های حرفه ای و معتبر که بالغ بر ۲۰۰ ساعت برای گردآوری آن زمان گذاشته شده، جمع آوری شده است.

(تمامی سورس کد ها ابتدا در محیط متلب ران شده و بعد از تائید درستی آنها در سایت قرار داده شده اند)

همچنین جهت دسترسی سریع تر به پروژه مورد نظر خود، می توانید از بخش جستجوی سایت (در بخش فوقانی سایت) استفاده نمایید.

بخشی از مجموعه سورس کد ها: 

شبکه عصبی مصنوعی
بیش از 45 پروژه
الگوریتم ژنتیک
بیش از 40 پروژه
الگوریتم PSO
بیش از 25 پروژه
الگوریتم کلونی مورچگان
بیش از 15 پروژه
بهینه سازی تبرید Simulated Annealing
بیش از 21 پروژه
تطبیق الگو یا Template Matching
بیش از 18 پروژه
فیلترها (پایین گذر – بالاگذر – باترورث و …)
بیش از 33 پروژه
تبدیل کسینوسی گسسته Dct
بیش از 25 پروژه
مدولاسون دامنه
بیش از 36 پروژه
رگرسیون لوجستیک
بیش از 16 پروژه
فیلتر منطبق
بیش از 31 پروژه
کدگذاری هافمن
بیش از 19 پروژه
فیلتر ذره Particle Filter
بیش از 22 پروژه
برنامه ریزی پویا Dynamic programming
بیش از 46 پروژه
تحلیل مؤلفه‌های اصلی Principal component analysis
بیش از 30 پروژه (پک اول)
تحلیل مولفه اساسی Principal Component
بیش از 21 پروژه (پک دوم)
تشخیص گفتار Speech Recognition
بیش از 20 پروژه
درونیابی دوخطی Bilinear
بیش از 17 پروژه
دسترسی چندگانه با تقسیم کدی یا Cdma
بیش از 32 پروژه
روش اجزاء محدود FEM
بیش از 41 پروژه
روش تحلیل اجزاء مستقل یا Independent Component
بیش از 12 پروژه
فشرده سازی تصاویر Image Compression
بیش از 25 پروژه
الگوریتم آدابوست یا Adaboost
بیش از 9 پروژه
ترمیم تصاویر یا Image Inpainting
بیش از 12 پروژه
استخراج ویژگی یا Feature Extraction
بیش از 30 پروژه
تبدیل فوریه گسسته یا DFT
بیش از 39 پروژه
تشخیص چشم یا Eye Detection
بیش از 15 پروژه
روش رشد ناحیه یا Region growing
بیش از 10 پروژه
قانون ذوزنقه، سیمپسون، میانه، مرتبه کسری
بیش از 20 پروژه
قطعه بندی تصاویر رنگی یا Color Image Segmentation
بیش از 25 پروژه
فیلتر وینر Wiener
بیش از 28 پروژه
سری فوریه یا Fourier Series
بیش از 30 پروژه
فیلتر میانه یا Median Filter
بیش از 40 پروژه
تشخیص عنبیه چشم یا Iris Recognition
بیش از 4 پروژه
روش ثبت تصویر (Image Registration)
بیش از 40 پروژه
تبدیل موجک یا Wavelet Transform
بیش از 46 پروژه
فیلتر گابور یا Gabor
بیش از 27 پروژه
فیلتر کالمن یا Kalman Filter
بیش از 45 پروژه
تبدیل فوریه سریع (FFT)
بیش از 40 پروژه
تبدیل هاف یا Hough Transform
بیش از 40 پروژه
روش خوشه بندی K Means
بیش از 30 پروژه
روش سکانت Secant
بیش از 9 پروژه
هموارسازی هیستوگرام یا Histogram Equalization
بیش از 44 پروژه
روش مخروط گوسی یا GMM
بیش از 18 پروژه
روش دو بخشی یا Bisection methods
بیش از 21 پروژه
روش قطعه بندی تصویر یا Image Segmentation
بیش از 46 پروژه
مدولاسیون تقسیم فرکانسی Ofdm
بیش از 40 پروژه
تشخیص صورت (Face Detection)
بیش از 40 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری اول)
بیش از 42 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری دوم)
بیش از 28 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری سوم)
بیش از 53 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری چهارم)
بیش از 50 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری پنجم)
بیش از 28 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری ششم)
بیش از 50 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری هفتم)
بیش از 39 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری هشتم)
بیش از 25 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری نهم)
بیش از 30 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری دهم)
بیش از 34 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری یازدهم)
بیش از 22 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری دوازدهم)
بیش از 43 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری سیزدهم)
بیش از 51 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری چهاردهم)
بیش از 21 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری پانزدهم)
بیش از 39 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری شانزدهم)
بیش از 34 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری هفدهم)
بیش از 28 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری هشدهم)
بیش از 27 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری نوزدهم)
بیش از 33 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری بیستم)
بیش از 34 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 21)
بیش از 41 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 22)
بیش از 26 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 23)
بیش از 13 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 24)
بیش از 31 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 25)
بیش از 36 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 26)
بیش از 25 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 27)
بیش از 24 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 28)
بیش از 60 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 29)
بیش از 46 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 30)
بیش از 41 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 31)
بیش از 65 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 32)
بیش از 63 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 33)
بیش از 88 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 34)
بیش از 41 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 35)
بیش از 32 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 36)
بیش از 21 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 37)
بیش از 25 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 38)
بیش از 63 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 39)
بیش از 45 پروژه
پروژه های متفاوت از متلب (سری 40)
بیش از 31 پروژه