شبیه سازی فیلتر کالمن با مدل های صوتی singer در متلب

شبیه سازی کامل یک پروژه با فیلتر کالمن در متلب + آموزش

تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی و استفاده از فیلتر کالمن (شبیه سازی مقاله)