پروژه ای کامل از درخت تصمیم گیری در متلب

سورس متلب: تخمین حالت H بینهایت و کالمن با محاسبه مونت کارلو

سورس مقاله: روش تئوری بازیها برای تخمین حالت Minimax محدود

سورس مقاله: فیلتر کالمن مرتبه پایین بدون کاهش مدل

سورس مقاله: الگوهای تعاملی مارکوف درمورد الگوریتمهای تکاملی

سورس مقاله: هموارکردن و فیلترینگ پاسخ ضربه محدود و کالمن + پیش بینی و تخمین

کنترل ربات و مدل سازی مارکوف با بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)

مدل مارکوف برای بهینه سازی سیستمهای پیچیده بر مبنای جغرافیای زیستی

شبیه سازی کامل روش مونت کارلو برای چندین مثال متفاوت در متلب

شبیه سازی مقاله: حل مساله پاداش دوربرد از طریق رابطه STDP وسیگنال دهی دوپامین