منبع تغذیهٔ بدون وقفه UPS + اسلاید کامل

دولت الکترونیک + اسلاید کامل

شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه + اسلاید کامل

مدارهای مرتبه اول + اسلاید کامل

نیروگاه های بادی + اسلاید کامل

عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی + تحقیق کامل

ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک SVM + تحقیق کامل