شبیه سازی رایگان کنترل حلقه بسته فضاپیما با متلب + پروژه کامل

شبیه سازی انتقال حرارت در امتداد یک میله استوانه ای در متلب + پروژه کامل

مجموعه کد های مرتبط با حل معادله ی شرودینگر در متلب + سورس کامل

محاسبه سرعت، فاصله و انرژی فضاپیما با انتخاب سیاره ساکن و متحرک

بررسی روشهای محاسبه کانولوشن خطی + پروژه متلب با توضیحات

سورس متلب: فیلتر کالمن مرتبه دوم ترکیبی Hybrid second order Kalman filter

سورس متلب: فیلتر کالمن توسعه یافته پیوسته و کالمن ترکیبی

سورس متلب: تخمین حالت H بینهایت و کالمن با محاسبه مونت کارلو

سورس متلب: روش هموار ساز نقطه ثابت برای مسئله هوانوردی دو حالته

تشخیص موقعیت و ردیابی حرکت خودرو با فیلتر کالمن (شبیه سازی کامل متلب)