شبیه سازی مقاله: پخش بار اقتصادی برای ترکیب توربین های بادی

شبیه سازی مقاله: ساختار کنترلی برای ذخیره باتری ها در توربین ژنراتورهای بادی

شبیه سازی مقاله: یک شبکه واسط برای جبران سازی بین میگروگرید و شبکه سه فاز

شبیه سازی مقاله برای کنترل بهینه یک سیستم خطی چند ورودی چند خروجی مقاوم

شبیه سازی متلب: پاسخ به تقاضا برای مدیریت LMP در بازار برق

شبیه سازی مقاله: یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG

شبیه سازی متلب: طراحی یک سیستم چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه

شبیه سازی متلب: کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی در منابع ریز شبکه

کنترل هماهنگ منابع تولید انرژی پراکنده در شبکه های توزیع برق به منظور پایداری سیستم های قدرت

طراحی کنترل کننده بهینه چهار ربعی خطی برای روبات دوچرخه