دیافراگم حلقوی با ثابت EQ و با انتگرال عددی رایلی Rayleigh-Sommerfield

کد متلب برای تابع بسل از نوع J1 – بسل نوع اول

حل معادله درجه دوم در متلب بصورت GUI

مثالی از انتگرال تک بعدی و دو بعدی در متلب

کد متلب رایگان برای رسم گراف های XY ساده

بررسی تبدیل فوریه در محیط متلب بصورت تخصصی

تداخل موج ها با استفاده از متلب ، Waves – interference

استفاده از روش FDTD برای تولید موج الکترومغناطیسی در متلب

استفاده از روش FDTD برای حل معادله موج اسکالر در متلب

سورس کدهای پراش فرانهوفر در متلب