مدلسازی Soft independen برای کلاس آنالوگ (simca)در متلب

مجموعه کامل سورس های درونیابی دوخطی Bilinear در متلب

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

آزمایش قطره روغن میلیکان در نرم افزار متلب

مجموعه کد های مرتبط با حل معادله ی شرودینگر در متلب + سورس کامل

مجموعه کامل کد های مرتبط با انکسار یا شکست (refraction) در متلب

شبیه سازی حرکت عمودی یک شی متصل شده به فنر در متلب

رسم منحنی رزونانس نوسان هارمونیکی و روش تفاضل محدود (سیستم جرم و فنر)

دیافراگم حلقوی با تیغه منطقه ای در متلب (ZONE PLATE در چند حالت)