مدل FitzHugh-Nagumo در متلب

دینامیک سیتم های خطی و غیرخطی ، تحلیل نمای فاز PHASE PLANE

روش رانگ کوتا برای حل معادلات حرکتی

رسم میدان های الکتریکی و پتانسیل با بارهای مختلف

حل معادلات لاپلاس و پواسون در متلب

کد متلب برای مشتق گیری عددی، تابع گرادیان، لاپلاسین و کرل و دیورژانس یک بردار

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RCL سری و موازی

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RL

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RC برای Strobe light

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RC ساده با تحریک موج مربعی