مدل سازی یک مدار مقسم ولتاژ در متلب

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RCL سری و موازی

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RL

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RC برای Strobe light

روش تفاضل محدود برای تحلیل مدار RC ساده با تحریک موج مربعی

روش تفاضل محدود برای تحلیل یک مدار فیلتر RC

قوانین اساسی در برق

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۷

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۶

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۵