فیت کردن یک نمودار به خط با روش رگرسیون خطی و الگوریتم LMS

راه اندازی موتور دی سی با یکسوساز و زوایای آتش مختلف