دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

در لینک ارائه شده در انتهای این صفحه تمامی مقالات به صورت زیب شده قرار گرفته است ، امیدوارم مورد استفاده واقع گردد. مقالات به شرح زیر می باشد:

نهمین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

 1. اتصال زمین در شبکه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی
 2. طراحی یک روش جدید برای تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet
 3. استفاده از نتایج اجرای طرح مکانیزاسیون توزیع در بهینه سازی شبکه و بستر سازی برای اتوماسیون
 4. بررسی عوامل مؤثر در بروز خطای فاز به زمین در فیدرهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحی جهت کاهش خطا
 5. حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت
 6. حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت
 7. بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع برق در محدوده شرکت توزیع شمالغرب تهران
 8. بررسی ضرورت ها و اصول بهینه اتوماسیون شبکه های توزیع
 9. امکان سنجی اعمال سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع برق ایران
 10. طرح جامع الکتریکی بافت مرکزی مشهد پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) جهت برآورد بار و جایابی بهینه پست ها
 11. بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT
 12. استفاده از شبکه عصبی در افزایش دقت گیرنده های GPS تک فرکانسه پس از حذف اثر SA
 13. سیستم مدیریت حوادث فشار ضعیف ( دیسپاچینگ فشار ضعیف )
 14. نقش برنامه ریزی در کاهش خاموشی ها
 15. بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع
 16. بررسی انرژی توزیع نشده مدیریت برق ارسنجان
 17. روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبکه توزیع الکتریکی
 18. کاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع
 19. شناسائی و تعیین نقاط ضعف و قوت فیدرهای فشار متوسط
 20. کاهش پیک بار سرمایشی شهرستان بندر عباس با اعمال کنترل مستقیم کولرهای گازی
 21. بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر
 22. بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کششهای جانشینی بین آنها
 23. روشی نوین در تجدید آرایش شبکه های نا متعادل توزیع با استقاده از جابجایی شاخه ها
 24. کاربرد نظریه صف بندی در بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع نیروی برق
 25. طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی
 26. اولویت بندی فیدرهای ۲۰Kv شبکه توزیع شهرستان ساری جهت بهره برداری بهینه و اتوماسیون
 27. شاخص, اولویت بندی, امتیاز بندی, حادثه, انرژی توزیع
 28. ارائه روشی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع به روش الگوریتم ژنتیک (GA)
 29. بهینه سازی شبکه های توزیع
 30. ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی
 31. بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه های توزیع نیروی برق
 32. بازآرایی بهینه فیدرها جهت نیل به کمترین تلفات، بهترین کیفیت و بیشترین امنیت در توان الکتریکی توزیع شده
 33. مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی
 34. بار گذاری بهینه ترانسفورماتورهای توزیع برق
 35. محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع
 36. پتانسیل کاهش پیک بار شبکه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع
 37. ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی
 38. الگوریتم طراحی و ساخت ترانسفورماتور تزریق جریان جهت آزمون نوعی ادوات توزیع
 39. مدلسازی عیب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATLAB
 40. بررسی فنی واقتصادی سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع شامل تصفیه فیزیکی وشیمیائی روغن
 41. روش حفاظت از ترانسفورماتور خشک ۱توزیع
 42. مطا لعات شبیه سازی به منظور بررسی عملکردالگوریتم تعیین آرایش بھینه مشترکین تکفازجھت بالانس بارفازھای شبکه وکاھش تلفات
 43. بررسی مسئله تخصیص بار در شبکه های توزیع در محیط فازی
 44. جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع بکمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف توان اهمی شبکه
 45. محاسبه تلفات انرژی شبکه های توزیع در محیط غیر دقیق
 46. بررسی زیانهای ناشی از ظرفیت منصوبه اضافی و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهای توزیع روستایی با استفاده از اندازه گیری وات سرانه روستایی کرمانشاه در تابستان ۱۳۸۲
 47. ضرورت و راهکارهای خازن گذاری برای مشترکین کم انگیزه
 48. تحلیل اعوجاج هارمونیکی در سیستم های توزیع
 49. بررسی تلفات در شبک هھای توزیع برق زنجان
 50. تجدید آرایش شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم دایسترا
 51. ارائه روشی برای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع
 52. مدل سازی ضریب تلفات در شبکه توزیع فشار ضعیف شهر تکاب
 53. خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف
 54. خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیک آن بر بدن انسان و تجزیه و تحلیل دو حادثه برق گرفتگی از دیدگاه ایمنی
 55. ارائه یک مدل دقیق از لامپ کم مصرف در نرم افزار Pspice برای طراحی بالاست الکترونیکی
 56. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبکه های توزیع شعاعی هوائی
 57. جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم آن در خطوط توزیع
 58. پخش بار بھینه با رعایت قیود امنیت سیستم قدرت با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم و روش سیمپلکس
 59. متعادل سازی بار در شبکه های توزیع نامتعادل با استفاده از فیلترهای اکتیو
 60. مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبکه های توزیع در طول سال
 61. معرفی نرم افزار طراحی خطوط هوائی (PDLD) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
 62. مقایسه شبکه های هوایی و زمینی در احداث و بهره برداری
 63. اضافه ولتاژهای موجی در شبکه توزیع فشار ضعیف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
 64. بررسی اقتصادی و فنی اثربخشی بکارگیری کابلهای خودنگهدار هوایی در بهینه سازی شبکه فشار ضعیف
 65. گزارش تحلیلی نصب خازنهای فشار ضعیف در شبکه توزیع برق استان کردستان
 66. مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع
 67. تعادل بار فشار ضعیف با استفاده از توان متوسط مشترکین
 68. بررسی کیفیت توان در قسمتی از شبکه توزیع شیراز
 69. مقایسه SCC و TCR مقایسه از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع
 70. عوامل مهم افزایش زمان خاموشی برق
 71. اصلاح ضریب بار با تنظیم ضریب مشارکت مشترکین دیماندی بزرگ
 72. انجام مطالعات برآورد بار بلند مدت در شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از روش کاربری ارضی
 73. روش جدیدی برای مسیر یابی بهینه فیدرهای فشار متوسط بر اساس الگوریتم ژنتیک (GA)
 74. برآورد انرژی و بار با استفاده از روش تلفیقی
 75. جایابی بهینه خازن در شبکه های فشار ضعیف استان سمنان با استفاره از الگوریتم ژنتیک
 76. بررسی الگوی مدیریت تیم سازی بلبیین (Belbin)
 77. لزوم بازنگری در وضعیت مأمورین قرائت کنتور عادی
 78. تبیین فرهنگ سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران بر اساس الگوی فرهنگی گرت هافستد
 79. ارائه شاخصی مناسب جهت ارزیابی، تعیین حد بارگذاری و پایداری ولتاژ در فیدرهای توزیع
 80. بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی بر کارآئی کارکنان از دیدگاه مدیران
 81. بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان
 82. مشارکت کارکنان در مدیریت مشارکتی
 83. چالش های فراروی روش های عملیات در حوزه بهره برداری شبکه های توزیع و راهکارهای بهبود آن
 84. عوامل کلیدی توسعه ظرفیت پیمانکاران در برونسپاری فعالیتھای توزیع در برق منطقه ای تھران
 85. طرح فروش تلفنی انشعاب برق تکفاز شهری
 86. نقش ایمنی وبهداشت کار دربهسازی ساختار سازمانی صنعت برق کشور
 87. پیشنهاد یک روش جهت وصول سریعتر هزینه برق مصرفی
 88. بانک اطلاعات انرژی و کاربرد آن در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 89. بهبود سیستم جمع آوری داده ها (آمار و اطلاعات) در شرکتهای توزیع با تأکید بر صحت داده ها
 90. اصلاح روشهای وصول مطالبات براساس نتایج آماری نظرسنجی های عمومی
 91. بررسی مسائل استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰ و اجرای مؤثر آن در شرکتهای توزیع برق
 92. اثرات متقابل تغییر نقطه فروش انرژی بمشترکین صنعتی بزرگ
 93. بررسی و اصلاح شبکه فشارمتوسط شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT
 94. مدیریت مصرف مشترکین خانگی برق
 95. بررسی میزان رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
 96. نقش سرمایه و نیروی انسانی در شرکتهای توزیع برق
 97. بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق شیراز
 98. برون سپاری در راستای ایجاد هماهنگی بین تکنولوژی، استراتژی و ساختار
 99. تشکیل بازار برق و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای توزیع
 100. نحوه تخصیص بودجه سرمایه گذاری در شرکتهای توزیع
 101. اهداف ، خط مشی ها ودستاوردهای پروژه تهیه طرح جامع شبکه توزیع شهرهای زنجان وقزوین
 102. تجدید ساختار صنعت برق
 103. مدیریت عملکرد و سنجش آن
 104. بررسی توزیع پتانسیل بر روی برقگیرھای آویزی ZnO
 105. بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
 106. ارزیابی میزان پایداری سازه ها و تجهیزات شبکه های برق در بخش توزیع در مقابل زلزله (مطالعه و بررسی خاص از شبکه های توزیع تا KV 20 و پستهای زمینی KV 20 مازندران)
 107. بررسی روشهای تشخیص مقره های پانچ شده توسط دوربین های کرونا
 108. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبکههای ۲۰ کیلوولت
 109. بررسی مشکلات سیستم مکانیکی قطع همزمان کات اوت فیوزها و پیشنهاد یک سیستم جایگزین
 110. کاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع
 111. حفاظت و جلوگیری از سوختن تجهیزات روشنایی
 112. بررسی پستهای سیار برق منطقه ای تهران
 113. ارائه راههای جلوگیری از ترکیدن برقگیرهای فشار متوسط
 114. کلیدهای دو وضعیتی و اتوماسیون بالانس بار ترانسفورماتورهای توزیع
 115. اثرات نامطلوب قطع یک فاز تجهیزات شبکه و مشترکین
 116. نقش طراحی صحیح و بکارگیری تجهیزات استاندارد در شبکه های توزیع در جلوگیری از حوادث در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه
 117. طراحی و ساخت نشاندهنده خطا در شبکه ۲۰ کیلوولت
 118. طراحی مکانیکی کلاهک مقره های پرسلانی بشقابی
 119. بررسی عملی و شبیه سازی تغییرات رفتاری برقگیر با عوامل اثرگذار
 120. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبکههای ۲۰ کیلوولت
 121. طراحی دقیق پستهای فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت

دانلود: دانلود مقالات


مجموعه: پروژه هابرچسب ها , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *