کد گذاری dirty paper یا DPC + توضیح وورد + تحلیل روابط کامل

پروژه ۱۹۲۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح کامل وورد + تحلیل روابط کامل خلاصه ای از توضیحات:     ما پیش از این مفهوم کدگذاری (dirty paper(DPC را دردوره نتیجه گیری … ادامه مطلب»

قطری سازی بلوکی + عملکرد BER در انتن ها

پروژه ۱۹۲۳: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل روابط خلاصه ای از توضیحات:     در زیربخش قبل مشاهده کردیم که روشهای تبدیل کانال با چند کاربر سروکار دارد … ادامه مطلب»

الگوی ریاضی سیستم MIMO چندکاربره + پروژه کامل با توضیحات

پروژه ۱۹۲۲: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل روابط خلاصه ای از توضیحات:       کاربرهای مستقل K را درسیستم چند کاربره MIMO درنظر بگیرید. ما فرض می … ادامه مطلب»

تکنیک انتخاب انتن بهینه در کانال MIMO + پروژه کامل متلب + توضیحات وورد

پروژه ۱۹۲۱: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:       برای افزایش ظرفیت کانال باید مجموعه ای از انتن های ارسال Q خارج از انتن های … ادامه مطلب»

ظرفیت کانال در کانالهای تصادفی MIMO + پروژه کامل متلب با توضیحات

پروژه ۱۹۲۰: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:       دربخش اول فرض کردیم که کانالهای MIMO قطعی هستند.اما بطور کلی کانالهای MIMO بطور تصادفی تغییر … ادامه مطلب»

همپوشانی IFFT برای توالی چو + نسبت نقطه اوج به توان میانگن PAPR

پروژه ۱۵۴۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:      PAPR تعریف شده در معادله (۷.۶) با سیگنال باند عبور با فرکانس حامل  در حوزه زمان پیوسته … ادامه مطلب»

تحلیل احتمالاتی سیگنالهای OFDM حوزه زمان + پروژه کامل متلب

پروژه ۱۹۱۹: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:      تصویر۷.۵ نمودار بلوکی پیوسته یک سیستم OFDM را نشان می دهد که دران سیگنال زمانی مجزا {x[n]} … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter