شبکه Subplot grid در متلب

شناسایی زیرسیستم برای سیستم های خطی در MATLAB

انتخاب گروه متوالی برای microaggregation در MATLAB

حل Sudoku در متلب (پروژه ۷)

حل Sudoku در متلب (پروژه ۶)

مدال المپیک تابستانی سال ۱۸۹۶ در MATLAB

شبکه تحت نظارت شده NPE برای کاهش ابعاد در MATLAB

حل کننده uri’s sudoku در متلب

سیستم نظارت با استفاده از تشخیص حرکت در MATLAB

مثال آموزشی از Svm در متلب