تعویض فضاهای Swap spaces در متلب

تابع mex برای Swapbytes c در متلب

الگوریتم خفاش مصنوعی (aba) برای حل Swarmbat در متلب

الگوریتم دلفین روان (sda) یا Swarmdolphin در متلب

الگوریتم Swarmfire یا firefly swarm اصطلاحا (FFSA) در MATLAB

لغزنده ۲d مجازی Swidder در MATLAB

درخت Sym برای j در متلب

توزیع کننده نماد توزیع کننده distributor in matlab در MATLAB

تابع دلتا گسسته سمبولیک در متلب (Symbolic discrete delta)

جایگزینی متغیر نماد در expression با MATLAB