سورس مقاله: هموارکردن و فیلترینگ پاسخ ضربه محدود و کالمن + پیش بینی و تخمین

کنترل فازی – عصبی تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم برای تنظیم حرکت دورانی بال هواپیما

طراحی کنترل کننده بهینه چهار ربعی خطی برای روبات دوچرخه

شبیه سازی روش کنترل میدانی FOC مستقیم و غیر مستقیم در سیمولینک متلب

الگوریتم های یادگیری بیزی غیر پارامتریک و اقدامات تصادفی مرکب

شبیه سازی مبدل باک با متلب + کد سیمولینک و ام فایل + توضیحات