مثالی از spr xphase در متلب

شکل های spread در محیط متلب

شبکه عصبی برای قانون یادگیری هب smoothing ،Delta Rule و unsupervised(بدون ناظر)

دستور (magic(n در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال

شبیه سازی مقاله مرتبط با تجزیه چولسکی برای ماتریس های kernel

شبکه عصبی مصنوعی در متلب