مثالی از بازی Tic tac toe در متلب

تقسیم زمانی یا division multiplexing در MATLAB

شبیه سازی Time reversal در متلب

جعبه ابزار Tir gui در متلب

کدهایی از Tix clock با متلب

کدهایی از Tlabel در متلب

تلرانس در Tolpk peaks raising با متلب

سیگنال های cellular calcium برای داده های موهومی نوری optical imaging با متلب

ردیابی یک نقطه در ویدئو با استفاده از فیلتر کلمن در MATLAB

انتقال توابع به کمک متلب