مثالی از Text yahtzee در متلب

محاسبه کنترلر pi با archimdes در متلب

تابع inp.m برای ورودی صفحه کلید پشتیبانی شده در متلب

پردازش حرارتی نسخه به روز شده در MATLAB

شبکه های Thin plate spline با مثال radiohead در متلب

مثالی از cascades در پنجره های متلب

مثالی از ngtdm در استخراج ویژگی متنی textural در متلب

کاهش نتایج به دست آمده از طریق استفاده از کلمه کلیدی keyword در متلب

نمودارهای mccabe-thiele از ورودی های مختلف در متلب

هیستوگرام و همپوشانی چندین جمعیت multiple populations در متلب