طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

کد های رایگان روش Multiple Hypothesis Tracking در متلب

تولید تصاویر تک رقمی یا single digit در متلب + فیلم اجرای کد

پروژه ای کامل از درخت تصمیم گیری در متلب

مجموعه کامل سورس های تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

نرون های اسپایک SPIKING درجه دو و کارتکس Mammalian Cortex

پروژه کامل کدهای باینری و کدهای خاکستری + توضیحات و کد متلب

برآورد درست‌ نمایی بیشینه در متلب + Maximum Likelihood Estimation