تنظیم Sphere fit در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

ارزیابی جامع شبکه های پیوند کاربردی بردار تصادفی + سورس رایگان

شبیه سازی حرکت عمودی یک شی متصل شده به فنر در متلب

محاسبه سرعت، فاصله و انرژی فضاپیما با انتخاب سیاره ساکن و متحرک

مشارکت در تدوین و چاپ مقاله isi و اسکوپوس در حوزه برق + دو هفته ای

Investigating the Intelligent Methods of Loss Minimization in Induction Motors

Maximum Power Extraction from Permanent Magnet Synchronous Generator in Wind Power Energy Systems Using Type-2 Fuzzy Logic

پروژه کامل کدهای باینری و کدهای خاکستری + توضیحات و کد متلب

برآورد درست‌ نمایی بیشینه در متلب + Maximum Likelihood Estimation