محاسبه مدل فشار نقطه شبنم در مخلوط های هیدروکربوری در متلب

سورس متلب : دیاگرام Txy برای مخلوط بنزن و تولوئن در متلب

محاسبه ضریب فوگاسیته هر گونه مخلوط گازی با استفاده از معادله Peng-Robinson

تغییر انرژی Gibbs با استفاده از معادله وان در والس EOS در متلب

محاسبه فوگاسیته CO2 با استفاده از معادله وان در والس در متلب

استفاده از معادله SRK برای نسبت جریان حجمی v در متلب

شبیه سازی مقاله: منطق فازی مبتنی بر سیستم طبقه بندی بویایی در سنسور ها