فیلم آموزشی پروژه تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از شبکه عصبی

شبیه سازی انتقال حرارت در امتداد یک میله استوانه ای در متلب + پروژه کامل

آزاد شدن ذره های گاز داخل یک جعبه + شبیه سازی متلب

آزمایش قطره روغن میلیکان در نرم افزار متلب

مجموعه کد های مرتبط با حل معادله ی شرودینگر در متلب + سورس کامل

مجموعه کامل کد های مرتبط با انکسار یا شکست (refraction) در متلب

بهینه سازی سیستمهای پیچیده با استفاده از بهینه سازی مبتنی برجغرافیایی زیستی

تخمین فضای حالت بهینه Optimal State Estimation در متلب – یک مدل ساده

محاسبه پارامترهای ویلسون Wilson برای داده های VLE

محاسبه پارامترهای Van Laar و Margules در گازها با متلب