سورس مقاله: روش تئوری بازیها برای تخمین حالت Minimax محدود

سورس مقاله: فیلتر کالمن مرتبه پایین بدون کاهش مدل

سورس مقاله: هموارکردن و فیلترینگ پاسخ ضربه محدود و کالمن + پیش بینی و تخمین

مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

شبیه سازی مقاله: یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG

شبیه سازی متلب: طراحی یک سیستم چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه

شبیه سازی متلب: کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی در منابع ریز شبکه

خطاهای معمول در نوشتن مقالات انگلیسی

ردیابی نقطه ماکزیمم توان دریافتی از سلول های خورشیدی با کنترل کننده ی فازی