جزوه آموزشی متلب همراه با مثال های کاربردی

Efficiency Improvement of Induction Motor using Fuzzy-Genetic Algorithm

شبیه سازی مقاله مرتبط با تجزیه چولسکی برای ماتریس های kernel

بازی باکارات (شبیه سازی متلب + توضیحات کامل وورد)

برنامه نویسی به کمک الگوریتم یادگیری تقویتی