سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی

شبیه سازی رایگان متلب: تشخیص اشیاء مقیاس بالا از طریق تطبیق( LSDA)