مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

محاسبه (a = powermod(base,exponent,modulus در متلب