مجموعه کامل سورس های تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

یک مثال ساده از روش تطبیق الگو یا Template Matching در متلب