شکل موج سینوسی فرکانس متغیر در متلب

عملکرد فیلتر میانه وزن دار در پیش بینی تصاویر در متلب

مدولاسیون پالس کد Pulse در متلب

گیرنده راک Rake برای سیستم های ds ss در متلب

یک مثال ساده از روش تطبیق الگو یا Template Matching در متلب