مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سیزدهم)

نوشتن داده های gridded در فرمت arc ascii در متلب