مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

میدان مغناطیسی تولیدی در طول مسیر توسط شش حلقه جریان در MATLAB