مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

کدهای اماده و رایگان مرتبط با مفهومات مهم توابع فازی در متلب

تولید تابع عضویت منطق فازی در متلب + ساختار کامل کد متلب و فیلم آموزشی

شبیه سازی مقاله مجموعه های فازی برای تشخیص رنگ ها یا نامگذاری رنگ ها

شبیه سازی مقاله: منطق فازی مبتنی بر سیستم طبقه بندی بویایی در سنسور ها

منطق فازی با کاربردهای مهندسی نویسنده : Timothy J. Ross

سیستم های فازی در متلب