مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

مدل شکل فعال یا Active Shape برای نقاط متناظر بین سطوح دو بعدی و سه بعدی در متلب