مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

محاسبه ضرایب mfcc در سیگنال های تشخیص گفتار در متلب