مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری یازدهم)

مثالی از پلن های موازی parallel planes در متلب