مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و پنجم)

مثالی از فیلتر کارتون یا cartoon filter در متلب