سورس مقاله: روش تئوری بازیها برای تخمین حالت Minimax محدود

سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی