مجموعه کامل سورس های دسترسی چندگانه با تقسیم کدی یا Cdma در متلب

فراخوانی سیگنال آنالوگ، تبدیل به باینری، انکدینگ، تولید توالی m و انجام cdma در متلب