رمز ارز Rocket Pool یا RPL

رمز ارز KardiaChain یا KAI

رمز ارز KLAYswap Protocol یا KSP

رمز ارز KOK

رمز ارز Raydium یا RAY

رمز ارز stETH (Lido) یا STETH

رمز ارز Alpha Finance Lab یا ALPHA

رمز ارز Aragon یا ANT

رمز ارز ZKSwap یا ZKS

رمز ارز Celer Network یا CELR