مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی ام)

روش Trapezoid برای انتگرال گیری عددی در متلب