مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

روش گشتاورهای تعمیم یافته سریع و بردارهای fisher در متلب