مجموعه کامل سورس های درونیابی دوخطی Bilinear در متلب

درون یابی تصاویر دیجیتالی با درونیابی دو خطی – دو مکعبی و نزدیکترین همسایه در متلب