مثالی از Subplot ها در یک پنل panle با متلب

زیر مجموعه ای از ترکیبات ممکن از تعداد ثابت عناصر یک بردار در متلب

مجموع واریانس های شرطی در متلب

داده ها با استفاده از یک پنجره sliding window بدون حلقه ها در MATLAB

فرمان سیستم بدون درج ورود کاربر به ساختار نتیجه در MATLAB

اشیاء سیستم برای به دست آوردن داده های زنده در MATLAB

سیستم کنترلی خطی در MATLAB

مثالی از Systray و مجموعه آیکون سینی سیستم بر روی دسکتاپ رایانه در متلب

مثالی از T debug در متلب

گرفتن یک توپ رنگی در ویدیو با MATLAB