تخمین حرکت زیر پیکسل ها Subpixel motion بدون تعامل interpolation در متلب

محاسبات بردارهای موقعیت برای یک مجموعه محدوده ای از چندین ردیف در متلب

مثالی از Subplot ها در یک پنل panle با متلب

مثالی از Subplot handle در متلب

محاسبه موقعیت Subplot در متلب

زیرمجموعه های وب سایت ها برای داده های حرکت قوی اروپا در MATLAB

تخمین تاخیر Subsample delay در متلب

زیربنای الگوریتم قطب غالب یا dominant pole در MATLAB

شناسایی زیرسیستم برای سیستم های خطی در MATLAB

مثالی از Subsref2 در تابع (c=a(i,j به عنوان اسپارس در متلب