تخمین mmse برای دامنه طیفی لگاریتمی تحت چگالی سوپر گوسی در متلب

جعبه ابزار سیگنال ها در متلب

فیدبک در Tooltip gui modeless feedback به کمک متلب

تحلیل داده های Topological data در متلب

روش حداقل مربعات کلی یا Total least squares در متلب

میانگین تلفات بین gmms در متلب

میانگین تلفات بین بردارها در متلب

مثالی از Totally unimodular در متلب

کامپایلر Toy در متلب

ابزار Tp در متلب