مثالی از Subplot ها در یک پنل panle با متلب

مثالی از Subplot handle در متلب

محاسبه موقعیت Subplot در متلب

حاشیه های قابل کنترل و استدلال های بصری برای موقعیت های زیر تصویر در MATLAB

تخمین تاخیر Subsample delay در متلب

زیر مجموعه ای از ترکیبات ممکن از تعداد ثابت عناصر یک بردار در متلب

مثالی از Subsref2 در تابع (c=a(i,j به عنوان اسپارس در متلب

اصطلاحات جایگزین expressions در MATLAB

شماره گذاری پورت زیرسیستم Subsystem port در MATLAB

تقریب دقیق adc در متلب