مجموع هر قطر (یا ضد قطر) در یک ماتریس در MATLAB

کد برنامه سوپر سودوکو sudoku v2 در متلب

مثالی از Surf3d در متلب

بازسازی سطح از زمینه های gradient grad2surf در MATLAB

مثالی از Table dialog در متلب

مساله Textzoomable برای متن در اسکیل های متفاوت بزرگنمائی در متلب (پروژه ۲)

تحلیل پارامترهای خط انتقال Transmission line با متلب

مدل سازی ترکیبی تطبیقی Adaptive Mixture برای روش Metropolis در متلب