ترجمه مقاله: بهینه سازی الگوریتم ازدحام ذرات متحد شکل در محیط های پویا (UPSO)

موتور مغناطیس آهنربای دائم با استفاده از کنترل گشتاور مستقیم با SVM