سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی